headut

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Counter

074072
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
18
24
93
73683
678
836
74072

เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


โครงการชลประทานอุทัยธานี 
 

     รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมจิกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคุม ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถิติน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและ คลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  แบ่งงานภายในออกเป็น 7 ฝ่าย และ 1 งานบริหาร ประกอบด้วย

     งานบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ  การเงินและบัญชี  
การเจ้าหน้าที่  และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆในงานของกรมชลประทาน  ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     ฝ่ายวิศวกรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม  การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ  พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  โครงการตามพระราชดำริ  โครงการขนาดกลาง  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ  สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น  เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน  รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล  เพื่อจัดทำรายงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ  การส่งน้ำ  การระบายน้ำ  และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช  สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ  ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ  และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     ฝ่ายช่างกล 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆในเขตโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                

      ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1  ถึง  3  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา  โครงการขนาดเล็ก  โครงการขนาดกลาง  โครงการตามพระราชดำริ  โครงการพิเศษ  วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  
จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ  
มีหน้าที่และรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสม  วางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและขยายพื้นที่ของโครงการเดิม  รวมถึงการวางแผนควบคุม  บริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค  วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม  บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  และระบบส่งน้ำ  รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช  เก็บสถิติข้อมูล

รายงานงบทดลองประจำปี 2560