ที่ตั้งโครงการ

1

สถานที่ตั้ง  โครงการชลประทานอุทัยธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางห่าง จากกรุงเทพฯ ประมาณ  230  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีไปตามถนนสาย อำเภอเมือง – อำเภอทัพทัน ประมาณ 8 กิโลเมตร

โทร. 0-56-982-631-2  โทรสาร. 0-5698-2631-2